Bu sözleşme ile sslsepeti.net’e ait olan https://www.sslsepeti.net adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan sslsepeti.net ile Müşteri, sitenin ve bu site üzerinden satın alınabilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, siparişinin internet ortamında sslsepeti.net’e gönderilmesi ile bu sözleşmeye imza atmış sayılır. sslsepeti.net, Müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

TARAFLAR

sslsepeti.net: SSLSepeti.net’i ifade eder.
Müşteri: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Müşteri kaydı oluşturmuş kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.
Hizmetler: https://www.sslsepeti.net adresli internet sitesi üzerinden sunulan, satılan ve sağlanan servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İş bu sözleşmenin konusu sitede belirtilen hizmetler ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2.ÜYELİK İŞLEMLERİ

2.1. Üyelik bilgileri, Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Yapılan işlemlerde bu bilgiler kullanılacağından, Müşterinin bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti Müşteriye aittir.
2.2. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan Müşteri, gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar sslsepeti.net bu Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.
2.3. Müşteri, kendisine sslsepeti.net tarafından sağlanan her tür üye bilgisi, şifre ve parolanın güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan sslsepeti.net sorumlu tutulamaz.
2.4. sslsepeti.net’te kayıtlı Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu kendi aralarında çözmelidir. sslsepeti.net gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı hizmetleri duraklatmak ve taraflardan resmi belge yahut bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir. Bu araştırmalar ya da tarafların ortak beyanı ya da yargı mercii kararı doğrultusunda sslsepeti.net anlaşmazlık konusu hesabı gerçek hak sahibine aktarır.

3.SSL İLE İLGİLİ HUSUSLAR

3.1. SSL Sertifikalarının, kurulumunda veya Müşterinin kendi bilgisayarı üzerinde oluşturduğu özel anahtarını silmesi gibi durumlarda ve buna benzer kullanıcı hataları sebebiyle SSL sertifikası kullanılamaz hale gelir ise sslsepeti.net bu hatayı gidermek için Müşteriye yardımcı olur ancak hata giderilemez ise sorumluluk Müşteriye aittir.

4.SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

4.1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından sslsepeti.net’e ulaşması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2. Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
4.3. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).

 

5.İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

5.1. Taraflar, konusu işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
5.2. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat, tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. sslsepeti.net’in internet sitesinden adres değişikliğine dair yapacağı duyuru yazılı bildirim sayılır.
5.3. sslsepeti.net sözleşme süresi içinde Müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihte yasal anlamda tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, sslsepeti.net’in defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerden sslsepeti.net tarafından muhafaza edileninin, sslsepeti.net ile Müşteri arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Müşterinin internet ortamında yaptığı ve sslsepeti.net’in bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; sslsepeti.net işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, sslsepeti.net için gecikme, eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında sslsepeti.net’ten tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yazılımdan kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricindeki olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.SON HÜKÜMLER

8.1. sslsepeti.net’e, www.sslsepeti.net, telefon, e-posta ve diğer iletişim yolları ile hakaret, küfür, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan Müşterilerin üyelikleri iptal edilir. Bu durumdaki Müşterilere ücret iadesi yapılmaz. sslsepeti.net bu müşteriler aleyhinde suç duyurusunda bulunma hakkını da saklı tutar.
8.2. Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
8.3. sslsepeti.net sadece Türkiye sınırları içindeki müşterilere hizmet sunmaktadır. Türkiye dışındaki yabancı ülkelere satış yapmayacaktır.
8.4. sslsepeti.net ilgili yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini internet sitesinde müşterilerin ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.
8.5. sslsepeti.NET şu ülkelerde yerleşik müşterilere hizmet vermemektedir: Belarus, Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan, Suriye ve zaman zaman sslsepeti.NET in ihracat lisansı (izni) sağlamasını talep edebilecek, Kabul Edilebilir Kullanım Şartları çerçevesinde ihracat kontrolü ve/veya yaptırımlar dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla geçerli yerel mevzuatları (yasa/kanun) gereği izin ya da diğer onayları talep edebilecek başka ülkeler.Müşteri olarak siz; (a) iş yapılan taraf olduğunuzu, (b) yargı çevresinde yerşelikolduğunuzu, ve (c) faaliyette bulunan taraf olduğunuzu beyan ve garanti ettiğinizi ve şu kadar ki sslsepeti.NET’in ihraç lisansı alma, izin ya da herhangi bir onay ve/veya Kabul Edilebilir Kullanım Şartları çerçevesinde uygulanacak herhangi bir yaptırımı sağlaması/temin etmesi gerekmemektedir. Ayrıca, sslsepeti.NET’in düzenli aralıklarla durum izlemeye yetkili tek otorite olduğunu ve şayet sslsepeti.NET tarafından, herhangi bir zamanda, beyan ve teminatların ihlalinin tespiti halinde, sslsepeti.NET’in sağladığı hizmet ya da hizmetlerini yazılı ön bildirimsiz olarak anında fesh etme/sonlandırma yetkisine/hakkına sahip olduğunu, ve böyle bir durumda hesabınızda kalan borcunuzun tamamını ödemeyi kabul ettiğiniz konusunda anlaşmış bulunuyorsunuz.

9.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul/İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Hizmet sözleşmesi son güncelleme tarihi : 24.02.2020 – 17.08